Friday, 24 January 2020

ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

0 comments
ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ


ਸਵਾਲ 1.
ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ.
ਫਲੋਟ, ਪਾਣੀ, ਫਸਲ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤਿਆਰੀ
(a) ਉਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
() ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮਿੱਟੀ ਦਾ _______ ਹੈ.
(c) ਨੁਕਸਾਨੇ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ______ ਹੋਣਗੇ.
(ਡੀ) ਇੱਕ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ______ ਅਤੇ ______ ਜਰੂਰੀ ਹਨ.

ਜਵਾਬ:
(a) ਫਸਲ
() ਤਿਆਰੀ
(ਸੀ) ਫਲੋਟ
(ਡੀ) ਪਾਣੀ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਕਾਲਮ A ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਮ B ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰੋ.
ਬੀ
(i) ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ
()) ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ
(ii) ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ
() ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ
(iii) ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ
(c) ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਗੋਬਰ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ
(iv) ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ
(d) ਕਣਕ, ਚਾਰਾ, ਮਟਰ

()) ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ

ਜਵਾਬ:
(i) ()
(ii) (ਡੀ)
(iii) ()
(iv) (ਸੀ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਹਰ ਇਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿਓ.
()) ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ
() ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ

ਜਵਾਬ:
() ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ: ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ
() ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ: ਕਣਕ ਅਤੇ ਮਿਰਚ


ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਰਾ ਲਿਖੋ.
(a) ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
(b) ਬਿਜਾਈ
(c) ਬੂਟੀ
(d) ਚਟਾਈ

ਜਵਾਬ:
(a) ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੱਕਣ ਅਤੇ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ.
(b) ਬਿਜਾਈ: ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਫੈਨਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੀਜ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਦ ਇਕ ਉਚਿਤ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ.
(c) ਬੂਟੀ: ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੇ ਪੌਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
(d) ਝਾੜ: ਅਨਾਜ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਟਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਦ ਖਾਦ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ.

ਜਵਾਬ:
ਖਾਦ
ਖਾਦ
(i) ਇੱਕ ਖਾਦ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਨਮਕ ਹੈ.
(i) ਰੂੜੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
(ii) ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
(ii) ਖਾਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
(iii) ਇੱਕ ਖਾਦ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ.
(iii) ਰੂੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.
(iv) ਖਾਦ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
(iv) ਖਾਦ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਮੀਰ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ.6.
ਸਿੰਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਜਵਾਬ:
ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਕਲੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਖੂਹ, ਟਿ -ਬਵੈਲ, ਤਲਾਅ, ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਹਨ.

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
(i) ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਇਸ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਜਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਕਾਰੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
(ii) ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਇਸ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਈਪਾਂ ਜਾਂ ਟਿਊਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਜੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ.

ਜਵਾਬ:
ਨਵੰਬਰ / ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ / ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਕਣਕ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਜਵਾਬ:
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਾਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਮਿੱਟੀ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
ਬੂਟੀ ਕੀ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਜਵਾਬ:
ਅਣਚਾਹੇ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪੌਦੇ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਬੂਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ


ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬਕਸੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ.

 ਜਵਾਬ:
 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11.
ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸੁਰਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ.
ਥੱਲੇ, ਹੇਠਾਂ, ਨੀਂਵਾ
1. ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ
2. ਫਸਲੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ.
5. ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਗਦੇ ਹਨ.
ਪਾਰ
3. ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਪੱਕ ਰਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
A. ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ
6. ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ.

ਜਵਾਬ: